• 06 22467056
 • Info@horussecurity.nl

Algemene voorwaarden‏

Algemene voorwaarden‏

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle door Horus Security Services gedane aanbiedingen en/of geaccepteerde opdrachten en/of door ons te verrichten uitvoeringen, leveringen en/of overige diensten. 
  2. Door het geven van de opdracht en/of ondertekenen van de opdrachtbevestiging wordt de opdrachtgever geacht geheel in te stemmen met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
  3. Voorwaarden, toezeggingen en afspraken, welke van deze algemene voorwaarden afwijken en nadere afspraken en overeenkomsten, binden ons slechts voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. 

 1. Aanbiedingen
  1. Alle aanbiedingen en offertes en daarvan deel uitmakende tekeningen, welke door of vanwege ons zijn gedaan, hebben slechts een informatief karakter en zijn vrijblijvend, met dien verstande, dat een wederpartij daaraan geen rechten kan ontlenen, zo lang geen acceptatie door haar daarvan heeft plaatsgevonden en ons de desbetreffende transactie schriftelijk heeft bevestigd en aanvaard. De tekeningen, afbeeldingen etc., deel uitmakende van de overeenkomst, blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden vermenigvuldigd of op andere wijze gebruikt worden. Op ons eerste verzoek dienen tekeningen etc. aan ons te worden geretourneerd. 
  2. Mondelinge afspraken, welke een verplichting voor ons inhouden, binden ons niet, ook indien deze betrekking hebben op wijziging of annulering van een overeenkomst, behoudens schriftelijk aan ons bevestigd. Bij annulering door de opdrachtgever zijn wij gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle tot het tijdstip van annulering werkelijk gemaakte kosten. 

 1. Prijzen
  1. Alle prijzen zijn exclusief omzet- en/of andere belastingen, tenzij op factuur, afleveringsbon of offerte anders vermeld. 
  2. De bij de aanbieding door ons opgegeven prijs of prijzen is/zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. 
  3. Indien drie maanden na de datum van overeenkomsten de prijzen van grondstoffen, materialen, energie, lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffingen en/of assurantiepremies of andere lasten op grondstoffen of transport, wijzigingen ondergaan, ook al vindt dit plaats onder invloed van eerdere voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de geoffreerde c.q. de overeengekomen prijzen overeenkomstig te wijzigen indien nog geen levering en/of uitvoering heeft plaatsgevonden. 
  4. De opdrachtgever is gerechtigd om, indien wij een prijsverhoging binnen drie maanden na de datum van overeenkomst toepassen, de gesloten overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, mits hij van zijn besluit daartoe schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst van een kennisgeving der prijsverhoging aan ons bericht geeft en de door ons ter uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk reeds gemaakte kosten vergoedt. 
  5. Wij zijn gerechtigd meerwerk in rekening te brengen. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen wij op verzoek van de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger(s) boven de in de aannemingsovereenkomst uitdrukkelijk overeengekomen materialen, werken en/of diensten te leveren c.q. uitvoeren.  

 1. Levering
  1. De termijn, waarbinnen door ons de uitvoering dient te geschieden, vangt eerst aan nadat wij alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens hebben ontvangen. 
  2. Indien overeengekomen is, dat de opdrachtgever gerechtigd is binnen overeengekomen termijn het tijdstip te bepalen waarop de uitvoering moet plaatsvinden, is hij verplicht binnen 3 weken voor het door hem gewenste tijdstip van uitvoering ons daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Wanneer de opdrachtgever ons niet of niet tijdig in kennis stelt van het door hem gewenste tijdstip van uitvoering, zijn wij gerechtigd na afloop van de overeengekomen termijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd ons recht tot schadevergoeding voor geleverde materialen en reeds verrichtte werkzaamheden alsmede geleden verlies of gederfde winst. 
  3. De lever- en/of uitvoeringstijden door ons opgegeven, gelden slechts bij benadering. Overschrijding hiervan geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te annuleren of de betaling der goederen te weigeren en verplicht ons tot generlei vergoeding aan de opdrachtgever. 
  4. Als tijdstip van oplevering wordt beschouwd de datum waarop het aangenomen werk bedrijfsvaardig is uitgevoerd, hetzij de opdrachtgever het werk feitelijk in gebruik heeft genomen. Gedeeltelijke opleveringen zijn toegestaan indien enig onderdeel van het aangenomen werk buiten onze schuld niet tegelijk met het gereedkomen van het gehele werk kan geschieden. 

 1. Overmacht
  1. Indien de uitvoering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, waaronder te verstaan elke van onze wil of controle onafhankelijke omstandigheid, al of niet voorzienbaar, waardoor de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend wordt verhinderd, zijn wij gerechtigd de uitvoering op te schorten, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden en betaling te vorderen terzake van het wel uitgevoerde gedeelte, zonder gehoudenheid onzerzijds enige schadevergoeding aan de opdrachtgever te betalen. Onder overmacht wordt mede verstaan onwerkbare dagen, machinebreuk en/of verkeersstoornissen te land en te water, alsmede wanneer de voor de uitvoering benodigde materialen bij een derde besteld dienen te worden en deze derde, om welke reden dan ook, met de levering van die goederen in gebreke blijft. 

 1. Betaling/Eigendomsvoorbehoud
  1. Bij opdrachten boven de € 3.000,00 exclusief BTW, geschiedt de betaling als volgt: 40 % bij opdrachtverstrekking, 40 % bij in bedrijf stellen en 20 % binnen 14 dagen na oplevering. 
  2. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de betaling maandelijks bij vooruitbetaling door middel van een automatische bank- of giroafschrijving waartoe de opdrachtgever aan ons schriftelijk machtiging verleent, of per factuur, althans binnen dertig dagen na factuurdatum. De betaling dient plaats te vinden zonder enige korting. Wij zijn gerechtigd bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever, van deze betaling te vorderen een rente van 1,5 % per maand of gedeelte van een maand, verschuldigd over de hoofdsom of het restant daarvan vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist. 
  3. Buiten het verschuldigde bedrag zijn wij gerechtigd van opdrachtgever alle kosten te vorderen, die door niet betaling van opdrachtgever zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door opdrachtgever verschuldigd in elk geval, waarin wij ons voor de invordering hebben gewend tot een derde. Zij zijn verschuldigd overeenkomstig het door de Nederlandse orde van advocaten gehanteerde degressieve incassotarief met een minimum van 15 % van het te vorderen bedrag en een algemeen minimum van € 113,45. 
  4. Alle geleverde goederen, materialen e.d. blijven zo lang de opdrachtgever niet volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen, eigendom van ons. Wij worden alsdan door opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd, indien deze de met ons aangegane betalingsverplichting niet tijdig nakomt, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de door ons verstrekte materialen tot ons te nemen, zo lang de opdrachtgever het door ons te vorderen bedrag niet betaalt. 
  5. Wij hebben naast het in het vorige lid genoemde eigendomsvoorbehoud een stil pandrecht op de geleverde zaken en wel voor de waarde die de opdrachtgever ons verschuldigd is. Indien de opdrachtgever in enige van zijn verplichtingen te kort schiet of er goede grond bestaat te vrezen dat in die verplichtingen tekort zal worden geschoten, zal de opdrachtgever op ons eerste verzoek de door ons geleverde materialen in onze macht c.q. door ons aan te wijzen derde brengen. 
  6. Wanneer wij gegronde aanleiding hebben om aan te nemen, dat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet of niet geheel zal nakomen, zijn wij gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen alvorens tot verdere nakoming van onze verplichtingen en/of tot nieuwe leveringen/diensten aan opdrachtgever over te gaan. 
  7. Het niet voldoen door de opdrachtgever aan zijn verplichting tot tijdige betaling c.q. accreditief of zekerheidsstelling geeft ons het recht de uitvoering op te schorten totdat aan deze verplichting is voldaan, dan wel de overeenkomst te annuleren, onverminderd ons recht vergoeding van schade te vorderen wegens de latere c.q. niet uitvoering van de overeenkomst. 

 1. Garantie/Aansprakelijkheid
  1. Wij zijn op generlei wijze aansprakelijk en mitsdien nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, ontstaan door overschrijding van levertijd, schade ontstaan door vertraging in de uitvoering en gebreken ontstaan na de oplevering als gevolg van oorzaken buiten het door ons aangebrachte alarmerings-, camera- en/of beveiligingssysteem behoudens onze opzet of grove nalatigheid. 
  2. Wij zijn nooit verplicht tot vergoeding van schade aan materiële eigendommen van opdrachtgever en/of derden, immateriële schade, zoals bedrijfsschade, derving van inkomsten, verschuldigde boete(s) in verband met overschrijding van de overeengekomen levertermijnen door welke oorzaak dan ook ontstaan, tenzij er sprake is van onze opzet of grove schuld. 
  3. Het maximum schadebedrag tot vergoeding waarvoor wij kunnen worden aangesproken, bedraagt niet meer dan het bedrag waarvoor het werk is of zou worden uitgevoerd. 
  4. Voor zover in redelijkheid mogelijk, zullen wij binnen 24 uur na een storingsmelding van opdrachtgever een begin maken met het herstel van gebreken. Door het herstel van gebreken op grond van onze garantie hebben wij aan al onze verplichtingen te dezer zake voldaan, en is elke vordering van de opdrachtgever tot herstel of vergoeding van schade of kosten uit hoofde van later aan de dag getreden gebreken uitgesloten. 
  5. Aan het verstrekken van adviezen door ons aan de opdrachtgever mag niet de gevolgtrekking worden verbonden dat wij ons verbinden tot het totstandbrengen van het door de opdrachtgever beoogde resultaat. 
  6. Van de garantie zijn uitgesloten gebreken in materialen of onderdelen die door of vanwege de opdrachtgever zijn voorgeschreven of aan ons ter beschikking zijn gesteld. Te dezer zake wordt met een gebrek gelijk gesteld ongeschiktheid voor het gebruik waarvoor de voorgeschreven materialen of onderdelen zijn bestemd. Wij hebben het recht de toepassing of verwerking van dergelijke materialen of onderdelen te weigeren. 
  7. Wij zijn niet aansprakelijk indien het alarmerings-, camera- en/of beveiligingssysteem niet naar behoren functioneert ten gevolge van een gebrek in een door de opdrachtgever voorgeschreven ontwerp, constructie of werkwijze dan wel een fout in een door de opdrachtgever aan ons ter beschikking gesteld advies. 
  8. De door ons verstrekte garantieduur voor de periode van 1 jaar omvat uitsluitend de goede werking van de door ons bij opdrachtgever geplaatste alarmcentrale, magneetkontakten, in- en uitschakelpanelen, infraroodmelders en binnensirenes, al dan niet voorzien van speciale alarmeringsapparatuur. Daarnaast op alle camera’s, monitoren en opnamesystemen. 
  9. Wij zijn nimmer aansprakelijk, behoudens onze opzet of grove nalatigheid, voor storingen in de telecom-infrastructuur, modems daaronder inbegrepen. 

 1. Reclame
  1. Reclames op geleverde materialen en uitgevoerde werken dienen altijd binnen acht dagen na levering schriftelijk per aangetekende brief aan ons kenbaar te worden gemaakt. Indien de reclames de levering van ondeugdelijke materialen betreffen, dienen wij minimaal 30 dagen de gelegenheid te krijgen om voor herstel of ruiling zorg te kunnen dragen. Reclames geven de opdrachtgever nimmer het recht om tot annulering over te gaan. Bovendien blijven de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever ondanks reclames onverminderd van kracht. 

 1. Ontbinding
  1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling, bij overlijden of onder curatele stellen van de opdrachtgever of bij fusie, bedrijfsverandering, reorganisatie, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. Wij zullen alsdan gerechtigd zijn de met hem bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst, als ontbonden te beschouwen en van de opdrachtgever betaling te vorderen voor de reeds verrichtte werkzaamheden en leveranties, alsmede vergoeding van alle kosten, schade en interesten, daaronder begrepen de door ons gederfde winst, veroorzaakt door de tekortkoming van de opdrachtgever. 
Advies nodig? bel: 06 22467056

"Horus Security Services kenmerkt zich door beveiligen persoonlijk te maken. Wij houden van korte lijnen en communiceren direct en rechtstreeks met de opdrachtgever. Op deze manier kunnen we, indien nodig, tijdig bijsturen en samen met u als opdrachtgever eventueel het beveiligingsplan aanpassen. Wij beveiligen uw bedrijf of locatie op maat.

Mateus Tete,Manager